بازاریابی ایمیلی
اگر بخواهیم تعریف ایمیل مارکتینگ را به زبانی ساده بیان کنیم باید بگوییم هر ایمیلی که محتوای آن به نحوی کالا یاخدمات شما را تبلیغ کند، یک تقاضا برای استخدام و جذب نیرو داشته باشد و یا هرحرکتی در راستای افزایش فروش شرکت تان داشته باشد می تواند در زمره ی ایمیل مارکتینگ قرار بگیرد.

.

با مشارکت ادمارک کمپین های بازاریابی ایمیلی خود را راه اندازی نمایید.